ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Π.Δ. 108/2013 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/ 12-06-2013) ΑΡΘΡΟ 5, Υ.Α. Κ1/132209/2018 (ΦΕΚ 3395/Β’/10-8-2018)

Οι κάτοχοι:  …. (γ) πτυχίου των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης:

 • Με πτυχίο  αποκτούν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • Με πτυχίο  αποκτούν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
 • Με 1 ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣαποκτούν  ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • Με ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ + 12 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ αποκτούν ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
 • Με ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + 36 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ + 24 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ. Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ αποκτούν ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • Με ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1ης ΟΜΑΔΑΣ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + 24 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ. Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ αποκτούν ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • Με πτυχίο + ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ +1ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ. Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ αποκτά ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • Με πτυχίο ΒΕΒΑΙΩΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • Με ΔΙΠΛΩΜΑ + 1ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣαποκτά ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • Με ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ+ 2ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ. Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ αποκτά ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • Με ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ+ 3ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ. Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Δ΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + 12 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ.1ης ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ αποκτά ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • Με ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ + 3ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ. 2ης ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Δ΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + 12 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ. 2ης ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1ης ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + 12 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚ.2ης ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ αποκτά ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 2ης ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» των ΙΕΚ, απασχολείται στους εξής τομείς:

 • Βιομηχανίες και βιοτεχνίες όλων των ειδών π.χ.: μεταλλευτικές, μεταλλουργικές, τσιμεντοβιομηχανίες, ναυπηγεία, καυσίμων, τροφίμων ή ποτών, πλαστικών ειδών, χρωμάτων, χαρτιού, κλωστοϋφαντουργίας κ.λ.π.
 • Κατασκευαστικές εταιρίες όπως: τεχνικές, εργοληπτικές κ.λ.π.
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και γενικά κτιριακά συγκροτήματα που απαιτούν την ύπαρξη μόνιμου τεχνικού προσωπικού συντήρησης των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Εμπορικές επιχειρήσεις ή παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές οι οποίες προμηθεύουν ηλεκτρολογικό υλικό και εξοπλισμό, κατασκευάζουν ή συντηρούν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τοποθετούν ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κ.λ.π. και
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας – αυτοαπασχολούμενος.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων » προσλαμβάνεται σε επιχειρήσεις όπου, μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογής, εργάζεται σαν ειδικευμένος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο ηλεκτρολόγο ή/και σαν εργοδηγός, ή/και προϊστάμενος του αντίστοιχου συνεργείου ή / και τμήματος στον τομέα ηλεκτρολογίας.

Επαγγελματικά προσόντα

Με βάση γενικές ή ειδικές οδηγίες, από τους ισχύοντες κανονισμούς, τη μεθοδολογία και ιδιαίτερα τις προδιαγραφές του επαγγέλματος, ο απόφοιτος της ειδικότητας ΙΕΚ «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ή κατασκευάζει ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βάσει σχεδίων και υποδείξεων του τεχνικού υπεύθυνου του έργου.
 • Διαπιστώνει μεθοδολογικά, εντοπίζει και αποκαθιστά τις βλάβες ή τις αιτίες των βλαβών ή και δυσλειτουργιών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και παίρνει ή προτείνει μέτρα για την εξάλειψή τους ή και την αποκατάσταση της ομαλής (στα πλαίσια προδιαγραφών και υποδείξεων των εκάστοτε υπεύθυνων), κανονικής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
 • Εκτελεί, εργασίες συντήρησης με χρήση των κατάλληλων οργάνων, συσκευών και γενικά εξοπλισμού σεεσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κάθε είδους.
 • Εκτελεί εργασίες μετατροπής, βελτίωσης και επισκευής των παραπάνω οργάνων, συσκευών και των σχετικών εγκαταστάσεων.
 • Ερμηνεύει και κάνει παρατηρήσεις σε σχέδια, μελέτες και τεχνικούς φακέλους που αφορούν την κατασκευή, τη μετατροπή, τη χρήση και τη συντήρηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των σχετικών συστημάτων και εξασφαλίζει την ενημερότητα των φακέλων και σχεδίων αυτών.
 • Εξασφαλίζει τόσο την πρόχειρη επισκευή ή αποκατάσταση λειτουργίας της συσκευής, όσο και διορθωτική συντήρηση, προληπτική ή προγραμματιζόμενη εγκατάσταση και βελτίωση συσκευών, οργάνων συστημάτων και εγκαταστάσεων τμηματικά ή ολοκληρωμένα που καλύπτουν την εγκατάσταση του τομέα ευθύνης του.
 • Αναζητά, εντοπίζει και χρησιμοποιεί τεχνικοοικονομικούς καταλόγους προμηθευτών και εγκαταστατών οργάνων, συσκευών ή και εργαλείων της ειδικότητάς του.
 • Οργανώνει τη θέση εργασίας του (καθαριότητα, εργονομία, μέσα τακτικής προστασίας κ.λ.π.).
 • Εφαρμόζει οδηγίες για μεθοδολογική αντιμετώπιση των βλαβών ή καθορίζει μόνος του συγκεκριμένη μεθοδολογία στην πορεία αναζήτησης, εντοπισμού και αποκατάστασης βλαβών γενικότερα.
 • Ελέγχει και εκτελεί απλές εργασίες επισκευής μηχανών και εργαλείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή εσωτερικούς υπηρεσιακούς κανονισμούς ή τις οδηγίες.
 • Συμμετέχει-συνεργάζεται εποικοδομητικά, σε ομάδες εργασίας συναδέλφων ή και άλλων μελών της ιεραρχίας, για την παραγωγή, την εφαρμογή των κανονισμών και της αξιοποίησης του εξοπλισμού.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Ο κάτοχος διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 της ειδικότητας ΙΕΚ «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», προσλαμβάνεται από την επιχείρηση, όπου μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογής εργάζεται ως ειδικευόμενος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εργοδηγό ή και προϊστάμενο του αντίστοιχου συνεργείου ή και τμήματος.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ως τεχνικός, αναφέρεται στον αρμόδιο προϊστάμενο του συνεργείου. Ως εργοδηγός συνεργείου αναφέρεται είτε στον υπεύθυνο του τμήματος, είτε στον υπεύθυνο συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του εργοστασίου (μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο ή άλλης ειδικότητας) πτυχιούχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο κάτοχος διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» των ΙΕΚ, υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή του έχοντος το προς τούτο δικαίωμα:

Υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται,

Κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Η αναφερόμενη εργασία του διπλωματούχου της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση, απαιτεί τη φυσική παρουσία των εν λόγω αδειούχων ανώτερης βαθμίδας ή εχόντων το προς τούτο δικαίωμα στον τόπο που εκτελείται η εργασία, οι οποίοι δύνανται παράλληλα να εκτελούν και τα λοιπά καθήκοντά τους.

Αναλυτικά, ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπό την εποπτεία εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας ή του έχοντος το προς τούτο δικαίωμα, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας.