ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Επαγγελματικά δικαιώματα:

Δεν Απαιτείται Άδεια (Αρκεί το πτυχίο)

Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/Α΄/ 14-03-2000)

Υ.Α. Π2 β/ οικ.2808/1997 (Φ.Ε.Κ. 645/Β΄/ 31-07-1997)

Υ.Α. : Δ22/οικ.11828/293 (Φ.Ε.Κ. 1157/Β’/04-04-2017)

Υ.Α. Κ1/132209/2018 (ΦΕΚ 3395/Β’/10-8-2018)

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε:

1. Διορισμός στο Δημόσιο, στην Κατηγορία Δ.Ε. ως Βοηθός Νηπιαγωγού – Βρεφοκόμου.

2. Σε Φορείς Ιδιωτικού Δίκαιου: Νηπιαγωγός – Βρεφοκόμος, σε περίπτωση έλλειψης Νηπιαγωγού ΑΕΙ – Βρεφοκόμου ΤΕΙ, βοηθός Νηπιαγωγού – Βρεφοκόμου.

3. Στο Δημόσιο Τομέα στην Κατηγορία Δ.Ε.1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του προσωπικού Ειδικής Αγωγής.

Πιστοποιητικά υγείας (ΦΕΚ 2179/Τ.Β’/2018/):

Οι εργαζόμενοι στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο θα ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη. Στο πιστοποιητικό υγείας θα πιστοποιείται ότι ο/η εργαζόμενος/η δεν πάσχει από λοιμώδες/μεταδοτικό νόσημα, κατόπιν παθολογικής και δερματολογικής ιατρικής εξέτασης. Ειδικότερα κατά την παθολογική εξέταση των νεοπροσληφθέντων εργαζομένων διενεργείται προτυποποιημένη ιατρική εκτίμηση, ακτινογραφία θώρακος και δερμοαντίδραση Mantoux και ανά τέσσερα (4) έτη επανέλεγχος για φυματίωση σύμφωνα με τo Παράρτημα ΙΙ από ειδικό πνευμονολόγο-φυματιολόγο, ειδικό παθολόγο ή γενικό ιατρό, ο οποίος θα κρίνει αν χρήζει εκ νέου η διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος.

Επαγγελματικά προσόντα:

Τα επαγγελματικά προσόντα του/της κατόχου διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Βοηθά στην ολόπλευρη ανάπτυξη (σωματική, νοητική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική) του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους.
 • Παρέχει φροντίδα στο παιδί από τη βρεφική μέχρι την νηπιακή του ηλικία σε θέματα ατομικής υγιεινής.
 • Φροντίζει για την αγωγή παιδιών με ιδιαιτερότητες.
 • Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο φιλοξενίας του παιδιού.
 • Παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.
 • Απασχολεί δημιουργικά τα βρέφη και τα νήπια και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες.
 • Παρέχει πληροφορίες στους γονείς για θέματα διαβίωσης που αφορούν το παιδί, κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο/η

Επαγγελματικά καθήκοντα:

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας των ΙΕΚ, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Βοηθάει τον/την Βρεφονηπιοκόμο στην απασχόληση των νηπίων και των βρεφών.
 • Επιβλέπει την σωματική καθαριότητα των νηπίων και των βρεφών
 • Αναπληρώνει τον/την Βρεφονηπιοκόμο.

Κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες:

 • Υποδοχή των παιδιών (βρεφών και νηπίων)
 • Καθαριότητα των παιδιών.
 • Διατροφή
 • Πρόγραμμα αγωγής.
 • Ανάπαυση των παιδιών
 • Αναχώρηση των παιδιών