Βοηθός Εργοθεραπείας

Επαγγελματικά δικαιώματα

Δεν απαιτείται έκδοση άδειας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, αρκεί το πτυχίο Ι.Ε.Κ.

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας» µπορούν να εργαστούν σε:

 • Νοσοκομεία (γενικά, ορθοπεδικά, παιδιατρικά, ψυχιατρικά)
 • Δομές για ηλικιωμένους
 • Κέντρα Αποκατάστασης
 • Κέντρα Αναπτυξιακά
 • Δομές Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας
 • Κέντρα Απεξάρτησης
 • Σχολεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
 • Ειδικά σχολεία
 • Βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία
 • Κατασκηνώσεις
 • Σωφρονιστικά καταστήματα- φυλακές
 • Θεραπευτήρια
 • Μ.Κ.Ο.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας», συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Κατανοεί τις αρχές της Εργοθεραπείας και τις εφαρμόζει στην πράξη.
 • Επικοινωνεί και αντιμετωπίζει σωστά άτομα διαφορετικής κουλτούρας.
 • Βοηθά τον Εργοθεραπευτή στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του θεραπευτικού προγράμματος.
 • Εκτελεί τις τεχνικές που θα του υποδείξει ο Εργοθεραπευτής τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας για τον ασθενή – πελάτη.
 • Οργανώνει την καταγραφή αρχείου των εργοθεραπευτικών δραστηριοτήτων, του ιστορικού του ασθενούς – πελάτη και της πορείας του.
 • Διαθέτει υπομονή, ενσυναίσθηση και σεβασμό προς όλους .
 • Εφαρμόζει τις δεοντολογικές αρχές που διέπουν την ειδικότητα της Εργοθεραπείας και τηρεί την αρχή της εμπιστευτικότητας του απορρήτου του κάθε περιστατικού.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι κυριότερες πράξεις που µπορεί να εκτελέσει ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας », υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του εργοθεραπευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι:

 • Επαληθεύει τα ραντεβού και τηρεί το αρχείο των ασθενών – πελατών.
 • Υποδέχεται και μετακινεί τον ασθενή στο χώρο θεραπείας.
 • Διατηρεί ένα ασφαλές, λειτουργικό και θεραπευτικό περιβάλλον.
 • Τακτοποιεί και συντηρεί τα εργοθεραπευτικά µέσα που χρησιμοποιούνται στις συνεδρίες.
 • Υποβοηθά τον Εργοθεραπευτή στην κατασκευή των θεραπευτικών βοηθημάτων.
 • Χρησιμοποιεί τα βοηθήματα στους ασθενείς για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
 • Υποβοηθά τον Εργοθεραπευτή στην εφαρμογή Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής και στην επίδειξη των τεχνικών που χρησιμοποιεί η Εργοθεραπεία.
 • Συνεπικουρείστο θεραπευτικό σχεδιασμό του Εργοθεραπευτή με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
 • Υποβοηθά τον Εργοθεραπευτή στην εκτίμηση και τροποποίηση του περιβάλλοντος, ώστε να διευκολυνθεί η ενεργητική συμμετοχή των ασθενών.
 • Διευκολύνει τον Εργοθεραπευτή στην εφαρμογή ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας» στο πλαίσιο της εργασίας του:

 • Αναγνωρίζει την έκταση και τους περιορισμούς των ικανοτήτων και των γνώσεων του και αναλαμβάνει μόνο τα καθήκοντα για τα οποία έχει αξιολογηθεί να είναι αρμόδιος για την εκτέλεση
 • Συνεργάζεται με τον εποπτεύοντα Εργοθεραπευτή και τους άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη και της κοινότητας
 • Αναγνωρίζει τη θέση και την επαγγελματική ευθύνη του επιβλέποντα Εργοθεραπευτή
 • Ενεργεί κατά τρόπο που καταδεικνύει την προσήλωση στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Εργοθεραπείας