Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Υπ. Απόφαση ΦΕΚ τ.Β’ 3395/10-08-2018

Άρθρο1

17. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» της Ομάδας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με την απόφαση 4892/1/76-γ’/17.05.2010 (Β’ 664) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» της Ομάδας Κοινωνικών Υπηρεσιών του Τομέα Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών.

ΚοινήΥπ. Απόφαση ΦΕΚ τ.Β’ 664/17-05-2010

Άρθρο 1

Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997

Για την έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας κατηγορίας Α΄, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης: α. δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», β. πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό Ασφαλείας» του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) ή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Τομείς απασχόλησης

O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» μπορεί μετά από πιστοποίηση να εργαστεί:

 • στην προστασία πολιτικών και διάσημων προσώπων
 • στην προστασία ιδιωτών
 • σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ)
 • σε ιδιωτικούς οργανισμούς ως στέλεχος ασφαλείας
 • σε δημόσιους οργανισμούς
 • σε Χρηματαποστολές, ως στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών

Επίσης μπορεί μετά από πιστοποίηση να εργαστεί ως ιδιωτικό προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας :

 • σταθερών φυλάξεων.
 • εποχούμενης φύλαξης.
 • χρηματαποστολών.
 • χειρισμού Κ.Σ.Λ.Σ. (Κεντρικού Σταθμού Λήψης Σημάτων).

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητα «Στέλεχος Aσφαλείας προσώπων και υποδομών» των ΙΕΚ, συνίστανται στα ακόλουθα:

Βασικές αρχές αυτοάμυνας

 • Ανάπτυξη ελέγχου, μέσω άσκησης
 • Ενδείξεις κινδύνου
 • Τύποι υπόπτων που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης
 • Άμυνα με χέρια και πόδια

Βασικές αρχές αυτοπροστασίας

 • Αντιμετώπιση αντιπαραθέσεων
 • Παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα μιας ένοπλης σύγκρουσης
 • Πότε πυροβολούν οι ύποπτοι
 • Το stress και οι πιθανές επιπτώσεις του στη ζωή του Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας
 • Επίπεδα ετοιμότητας
 • Διανοητική προετοιμασία
 • Διανοητικές διαδικασίες υπόπτου – Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας
 • Περιπολία – Έλεγχος υπόπτων
 • Συνέπειες αιφνιδιασμών σε μια ένοπλη αντιπαράθεση

Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών

 • Χαρακτηριστικές ιδιότητες εκρηκτικών υλών
 • Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί – εξουδετέρωση
 • Τηλεφωνικές απειλές για ύπαρξη βόμβας
 • Διεξαγωγή έρευνας σε δημόσιους στόχους – προληπτικές ενέργειες
 • Μέτρα ασφάλειας σε περιπτώσεις ύποπτων αυτοκινήτων, δεμάτων εκρήξεων Α.Ε.Μ.
 • Ενέργειες σε περίπτωση ανεύρεσης εκρηκτικού μηχανισμού ή εκρηκτικής ύλης

Ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων

 • Τεχνική προστασία προσώπων
 • Λόγοι – κίνητρα επίδοξων δολοφόνων
 • Παρατηρήσεις και οδηγίες για ειδικά μέτρα ασφάλειας προσώπων
 • Οδηγίες για την τακτική οδήγηση οχημάτων προσώπων
 • Σχηματισμοί συνοδευτικής ασφάλειας
 • Φρούρηση εγκαταστάσεων Τραπεζών – Πολυκαταστημάτων

Χρηματαποστολές

 • Οργάνωση τακτικών χρηματαποστολών
 • Οδική συμπεριφορά και αντιδράσεις οδηγών σε επιθέσεις
 • Τεχνικές παγίδων απειλής
 • Συνοδευτικά οχήματα
 • Αξιολόγηση και περιοχές ευθύνης πεζών χρηματαποστολών
 • Ευπαθή σημεία ενός δρομολογίου χρηματαποστολής

Πρώτες βοήθειες

 • Αρχές και προϋποθέσεις εφαρμογής πρώτων βοηθειών
 • Καρδιο-αναπνευστική αναζωογόνηση
 • Αιμορραγίες
 • Τραύματα

Επαγγελματικά καθήκοντα

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Στέλεχος Aσφαλείας προσώπων και υποδομών» των ΙΕΚ είναι
ειδικευμένος στην παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή παραβατικών
συμπεριφορών, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατόμων και στη διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης, όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί.

Ειδικότερα:

 • Συμμετέχει στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων και προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.
 • Επιτηρεί , περιπολεί και εξακριβώνει.
 • Επεμβαίνει κοντά στην κοινότητα σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λ.π.
 • Επεμβαίνει στην κοινότητα με στόχο τα προληπτικά μέτρα και ενημέρωση.